ประวัติพระพุทธศาสนาโดยสังเขป

การรู้จักพระพุทธศาสนาของคนไทยอาจเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถม จากหลักสูตรที่เน้นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่สอดคล้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ที่ได้ศึกษาเกิดความเข้าใจในประวัติและความเป็นมาเท่านั้น แต่ยังเพิ่มมุมมองและแนวตคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย ในบทความนี้เราจะไปทำความรู้จักกับประวัติพระพุทธศาสนาฉบับย่อ ที่เข้าใจได้ง่ายถึงแม้คุณจะไม่เคยศึกษามาก่อน

จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา


ศาสนาพุทธตามการบันทึกปรากฏเรื่องราวของการกำเนิดพระพุทธศาสนา ณ ชมพูทวีปได้แก่ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน และเนปาล โดยถือกำเนิดในมัชฌิมชนบทเมื่อ 80 ปีก่อนพุทธศักราช โดยเป็นศักราชที่เริ่มนับเมื่อพรุพุทธเจ้าปรินิพพาน ซึ่งในประเทศไทยเริ่มนับเมื่อปรินิพพานแล้ว 1 ปี ปัจจุบันจึงเป็นปี พ.ศ. 2564

จากการบันทึกพบว่าพระพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงออกผนวชเมื่อพระชนมายุ 29 พรรษา โดยบำเพ็ญเพียรอยู่ 6 ปี จึงตรัสรู้เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา จากนั้นทรงประกาศพระศาสนาอยู่ 45 ปี จึงเสด็จปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ซึ่งถึงแม้พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว พระพุทธศาสนายังเจริญและขยายขอบเขตความศรัทธาไปยังหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย

ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการนับปีพุทธศักราช

เหตุการณ์สำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับศาสนาพุทธ


เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในแต่ละเหตุการณ์จนก่อเกิดเป็นพระพุทธศาสนา เราได้สรุปสาระสำคัญที่คุณควรทราบเกี่ยวกับศาสนาพุทธดังต่อไปนี้

  • ศาสนาพุทธเป็นศาสนาเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจ ไปสู่ความสมบูรณ์ทางจิตใจได้
  • พระองค์ปัจจุบันคือพระโคตมพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ
  • มีการแก้ไขโดยมีการจัดทำสังคายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยที่ถูกต้องถึง 3 ครั้ง เพราะความขัดแย้งอันเกิดจากการตีความพระธรรมคำสอนและพระวินัยไม่ตรงกัน
  • ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 6 อินเดียมีอิทธิพลเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก จึงทำให้เกิดการเผยแผ่อารยธรรมอินเดียมาสู่ไทยผ่านภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต รวมถึงศาสนาพราหมณ์ได้เผยแผ่เข้ามาในบริเวณนี้เช่นกัน พร้อมกับวรรณคดีสำคัญ คือ รามายณะและมหาภารตะไทย
  • ปัจจุบันศาสนาพุทธมีจำนวนผู้นับถือกระจายไปทั่วโลก ประมาณ 700 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเอเชีย เช่น เอเชียกลาง เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาสากลที่ได้เผยแผ่ไปทั่วโลก

นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลในการก่อกำเนิดวัฒนธรรมที่ปฏิบัติการมาช้านาน ทั้งที่มีการบันทึกและสืบทอดต่อๆ กันมา ดังนั้นสิ่งที่ไม่ควรละเลยคือการอนุรักษณ์ในเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้หลักของความเหมาะสมในการศึกษาและปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขภายในประเทศและทั่วโลก